fizikalna-milovic.hr Fizikalna terapija Vojana Milovi? | Rijeka

fizikalna-milovic.hr
Title: Fizikalna terapija Vojana Milovi? | Rijeka
Keywords:
Description: Fizikalna terapija Vojana Milovi? | Rijeka Privatna praksa fizikalne terapije Vojana Milovi? Djelotvorne fizioterapeutske usluge za zdravlje va?ih kostiju, zglobova i mi?i?a Po?etna Fizikalna terapija
fizikalna-milovic.hr is ranked 18646837 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,133. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. fizikalna-milovic.hr has 43% seo score.

fizikalna-milovic.hr Information

Website / Domain: fizikalna-milovic.hr
Website IP Address: 85.10.55.14
Domain DNS Server: ns1.infoitdns.com,ns2.infoitdns.com

fizikalna-milovic.hr Rank

Alexa Rank: 18646837
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

fizikalna-milovic.hr Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,133
Daily Revenue: $16
Monthly Revenue $504
Yearly Revenue: $6,133
Daily Unique Visitors 1,546
Monthly Unique Visitors: 46,380
Yearly Unique Visitors: 564,290

fizikalna-milovic.hr WebSite Httpheader

StatusCode 200
Content-Type text/html
Date Thu, 04 Aug 2016 00:14:43 GMT
Server Apache

fizikalna-milovic.hr Keywords accounting

Keyword Count Percentage

fizikalna-milovic.hr Traffic Sources Chart

fizikalna-milovic.hr Similar Website

Domain Site Title

fizikalna-milovic.hr Alexa Rank History Chart

fizikalna-milovic.hr aleax

fizikalna-milovic.hr Html To Plain Text

Fizikalna terapija Vojana Milovi? | Rijeka Privatna praksa fizikalne terapije Vojana Milovi? Djelotvorne fizioterapeutske usluge za zdravlje va?ih kostiju, zglobova i mi?i?a Po?etna Fizikalna terapija Masa?e Ru?na limfna drena?a Rekreacija i medicinska gimnastika Savjeti fizioterapeuta Kontakt Dobro do?li! Suprotno uvrije?enom mi?ljenju da fizioterapeut samo lije?i bolesna stanja fizikalnom terapijom, on je medicinski djelatnik koji i drugim fizikalnim procedurama mo?e mnogo u?initi za prevenciju bolesti, o?uvanje zdravlja i postizanje psiho-fizi?ke ravnote?e organizma svojih pacijenata. Upravo je to bila misao koja me vodila kada sam prije dvadesetak godina, kao jedna od prvih na rije?kome podru?ju,pokretala Privatnu praksu za fizikalnu terapiju. Za kvalitetu i uspje?nost u lije?enju, osim znanja i tehnike fizioterapeuta, izuzetno je bitan i uzajamni odnos povjerenja i po?tovanja izme?u pacijenta i fizioterapeuta. I zato vam u na?oj ordinaciji pristupamo kao jedinstvenoj osobi, razgovaramo s vama, detaljno sagledavamo medicinski problem zbog kojeg ste do?li, povezujemo ga s mogu?im drugim zdravstvenim problemima koje imate, odre?ujemo najdjelotvorniju fizikalnu terapiju, pratimo njezin tok, oslu?kujemo va?e reakcije, poti?emo vas na suradnju u terapiji i ohrabrujemo da i nakon saniranja bolnih stanja nastavite s aktivnostima, kako bi se postignuto stanje odr?alo. Op?irnije ?2013 Privatna praksa fizikalne terapije Vojana Milovi? Dizajn: www.dkmstudio.hr ? Izrada: www.d-design.hr

fizikalna-milovic.hr Whois

Domain Name: FIZIKALNA-MILOVIC.HR